خانه / فیلم آموزشی / شیمی / دانلود رایگان فیلم آموزش جامع شیمی کنکور (پایه + پیش دانشگاهی)-جلسات ۱ تا ۹۰(۲۳ فروردین)
فیلم آموزشی شیمی کنکور

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع شیمی کنکور (پایه + پیش دانشگاهی)-جلسات ۱ تا ۹۰(۲۳ فروردین)

فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع شیمی کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس محمدرضا آقا جانی دبیر برجسته کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش دروس پایه و پیش دانشگاهی شیمی کنکور توسط جناب آقای محمدرضا آقاجانی به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.

جلسه ١ -> فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (آموزش جدول تناوبی) معارفه و تدریس فصل اول آموزش جدول تناوبی

دانلود قسمت اول آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۳ گیگابایت)

دانلود قسمت اول آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۱٫۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت اول آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۱٫۱۶ مگابایت)

 

فصل اول و سوم شیمی(٢) صفحات: ١ تا ٢۴، ٣۵، ۴۵ و ۵٠ فصل اول (ساختار اتم) مباحث: تاریخچه ی نظریه های اتمی + تست های موضوعی ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین + تست های موضوعی اعداد کوانتومی + تست های موضوعی آرایش الکترونی اتم، الکترون های ظرفیتی، تعیین شماره ی دوره و گروه + تست های موضوعی و صفحات ١ تا ٣ و ١٣ تا ١۶ فصل سوم (ترکیب های یونی) مباحث: قاعده ی هشتایی یا اوکتت، یون های تک اتمی، ترکیب های یونی، نمک های آب پوشیده (متبلور) + تست های موضوعی

دانلود جزوه جلسه اول

 

جلسه ٢ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (ادامه ی جدول تناوبی) و شروع فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی ادامه جدول تناوبی و شروع فرمول نویسی تدریس: فصل سوم شیمی چهارم، آموزش فرمول نویسی

دانلود قسمت دوم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۳۲ گیگابایت)

دانلود قسمت دوم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۹۴٫۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت دوم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۲۳ مگابایت)

 

جلسه ٣ -> ادامۀ فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی تدریس: فصل سوم: فرمول نویسی

دانلود قسمت سوم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت سوم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۴٫۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت سوم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۱٫۳۴ مگابایت)

 

جلسه ۴ -> ادامۀ فصل سوم شیمی چهارم: فرمول نویسی آزمون ۵ دقیقه ای در ابتدای کلاس از فرمول نویسی تدریس: فصل سوم: فرمول نویسی

دانلود قسمت چهارم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت چهارم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۲٫۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت چهارم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۹۹ مگابایت)

آزمون شماره ١ شیمی(٢) آزمون تستی ۵ سوالی از مباحث تدریس شده بین صفحات ١ تا ١٨ جزوه

دانلود جزوه جلسه چهارم

 

جلسه ۵ -> فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی در یک نگاه) تدریس: فصل پنجم: گروه های عاملی در یک نگاه

دانلود قسمت پنجم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۳ گیگابایت)

دانلود قسمت پنجم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۵٫۱۱ مگابایت)

دانلود قسمت پنجم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۲۲ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) تدریس صفحات: ۶، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١۴، ١٩، ٢٠، ٢١ و ٢٢ فصل پنجم مباحث: ترکیب های آلی، نام گذاری ترکیب های آلی، گروه آلکیل، نام گذاری آلکان های شاخه دار، نام گذاری آلکن های شاخه دار، گروه های عاملی، هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

دانلود جزوه جلسه پنجم

 

جلسه ۶ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) فصل پنجم: گروه های عاملی + الکل: متانول، اتانول، ١ پروپانول، ٢ پروپانول، اتیلن گلیکول، گلیسرین، انواع الکل

دانلود قسمت ششم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ششم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۲٫۵ مگابایت)

دانلود قسمت ششم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۵٫۲۷ مگابایت)

 

جلسه ٧ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) فصل پنجم: گروه های عاملی + اتر: دی متیل اتد، دی اتیل اتر کتون: پروپانون (استون)، ٢ هپتانون آلدهید: متانال (فرمالدهید)، اتانال (اَسِتالدِهید) استر: اتیل اتانوآت، اتیل بوتانوآت (آناناس) کربوکسیلیک اسید: متانوئیک اسید (فرمیک اسید)، اتانوئیک اسید (استیک اسید) آمید: کِولار آمین: تری متیل آمین

دانلود قسمت هفتم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت هفتم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۱۶٫۷۲ مگابایت)

دانلود قسمت هفتم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۴٫۴۶ مگابایت)

 

جلسه ٨ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (گروه های عاملی) ادامه ی فصل پنجم: گروه های عاملی(ساختارهای مهم) + تدریس صفحات ١٩، ٢٠ و ٢١ جزوه بنزن، حلقه بنزن، ترکیبات آروماتیک، سیکلوآلکان، هیدروکربن، فرّار، نقطه ی جوش، تولوئن

دانلود قسمت هشتم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۲ گیگابایت)

دانلود قسمت هشتم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۵٫۲ مگابایت)

دانلود قسمت هشتم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۶۵٫۴ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (ساختارهای مهم) صفحات: ١٩، ٢٠ و ٢١ فصل پنجم مباحث: هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

دانلود جزوه جلسه ۸

 

جلسه ٩ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اعداد کوانتومی) حل تست از مبحث گروه های عاملی فصل پنجم + شروع تدریس فصل اول شیمی(٢): اعداد کوانتومی و آرایش الکترونی + صفحات ۶، ١٠ و ١۴ تا ٢١ جزوه

دانلود قسمت نهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۹۵۷٫۵۲ مگابایت)

دانلود قسمت نهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۰۴٫۲۳ مگابایت)

دانلود قسمت نهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۶۲٫۸۳ مگابایت)

آزمون شماره ٢ + فصل پنجم: شیمی آلی (حل تست از گروه های عاملی) و فصل اول: ساختار اتم (اعداد کوانتومی) تدریس صفحات: ۶، ١٠، ١۴، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢ و ٢٣ فصل پنجم مباحث: ترکیب های آلی، نام گذاری ترکیب های آلی، گروه آلکیل، گروه های عاملی، هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

دانلود جزوه جلسه نهم

 

جلسه ١٠ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اصل آفبا و رسم آرایش الکترونی) فصل اول: ادامه ی تدریس اعداد کوانتومی، شروع اصل آفبا و رسم آرایش الکترونی + ترتیب پر شدن زیرلایه از الکترون (اصل آفبا)، صفحه ٣٠ جزوه عدد کوانتومی اصلی، عدد کوانتومی اوربیتالی، عدد کوانتومی مغناطیسی، عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین

دانلود قسمت دهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۴ گیگابایت)

دانلود قسمت دهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۰٫۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت دهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۶٫۸ مگابایت)

فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اعداد کوانتومی) تدریس صفحات: ٢۵، ٢۶، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١ و ٣٢ فصل اول مباحث: اعداد کوانتومی، اعداد کوانتومی اصلی، اعداد کوانتومی اوربیتالی، اعداد کوانتومی مغناطیسی، اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپین، اصل طرد پائولی، رسم آرایش الکترونی اتم، اصل آفبا (ترتیب پر شدن زیرلایه ها از الکترون)، قاعده ی هوند، نوشتن آرایش الکترونی به روش گازهای نجیب

دانلود جزوه جلسه دهم

 

جلسه ١١ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (اصل آفبا) فصل١ شیمی٢: ساختار اتم + تولوئن، فنول، اصل آفبا، بیرونی ترین زیرلایه

دانلود قسمت یازدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت یازدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۰٫۶۹ مگابایت)

دانلود قسمت یازدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۶٫۸ مگابایت)

فصل اول و پنجم شیمی(٢) فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم صفحات: ٣٢، ٣۵، ٣۶ و ٣٧ فصل اول مباحث: نوشتن آرایش الکترونی به روش گازهای نجیب، الکترون های ظرفیتی، تعیین شماره ی تناوب و شماره ی گروه از روی آرایش الکترونی و صفحات ١٩، ٢٠ و ٢١ فصل پنجم مباحث: هیدروکربن های حلقوی، هیدروکربن های آروماتیک و …

دانلود جزوه یازدهم

 

جلسه ١٢ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (آرایش الکترونی) فصل اول شیمی(٢): ادامه ی مبحث آرایش الکترونی + تعیین شماره تناوب آزمون تستی ٧ سوالی تکلیف: سوالات ۵٨، ۶٠، ۶١، ۶٢، ۶٣، ۶٧، ٧١، ٧٨، ٨٠، ٨٢، ٨۵، ٨٧، ٨٩، ٩٣، ٩۴، ٩۵، ٩٨، ٩٩ و ١٠٠ جزوه

دانلود قسمت دوازدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۶ گیگابایت)

دانلود قسمت دوازدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۳٫۰۸ مگابایت)

دانلود قسمت دوازدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۶٫۸ مگابایت)

آزمون شماره ٣ شیمی(٢) آزمون شماره (٣) شیمی همراه با پاسخنامه این آزمون شامل ٧ سوال تستی می باشد + پاسخنامه تشریحی

دانلود جزوه دوازدهم

 

جلسه ١٣ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (آرایش الکترونی) فصل اول شیمی٢: ادامه ی ساختار اتم حل مثال از مبحث آرایش الکترونی مثال های صفحات ٢۵ تا ۵۴ فصل اول جزوه عدد اتمی کاتیون، عدد اتمی کبالت، گاز نجیب و …

دانلود قسمت سیزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت سیزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۴۵٫۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت سیزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۲٫۶۳ مگابایت)

 

جلسه ١۴ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (انرژی های یونش) فصل اول شیمی٢: ادامه ی ساختار اتم تدریس و حل تست از مبحث انرژی های یونش و متوالی + تدریس اختلاف نوترون با … + حل تست های اختلاف نوترون با … صفحات ۵٢، ۵٣ و ۴٠ جزوه، سؤالات ١٢١ و ۶٩ و … بررسی انرژی های یونش و متوالی اتم منیزیم و … تکلیف: حل سوال ۶٩

دانلود قسمت چهاردهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۴ گیگابایت)

دانلود قسمت چهاردهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۴۴٫۱۹ مگابایت)

دانلود قسمت چهاردهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۶۹٫۴۸ مگابایت)

فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (انرژی های یونش و متوالی) + اختلاف نوترون با … تدریس صفحات: ۵٢، ۵٣ و ۴٠ فصل اول مبحث یونش

دانلود جزوه جلسه چهاردهم

 

جلسه ١۵ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی فصل پنجم: ادامه ی شیمی آلی تدریس: حل مثال آلکان های شاخه دار حل سؤالات ۶۵، ١١١، ١١۴، ١۶ و ١٨ حل مثال از فصل اول: نکته ی تستی اختلاف نوترون با … تکلیف: حل تست های ٧۴، ٧۶ و ١٠۴

دانلود قسمت پانزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت پانزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۹۰٫۰۷ مگابایت)

دانلود قسمت پانزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۸۷٫۱ مگابایت)

آزمون شماره ۴ شیمی(٢) آزمون شماره (۴) این آزمون شامل ١۵ سوال تستی می باشد همراه با پاسخنامه تشریحی

دانلود جزوه جلسه پانزدهم

 

جلسه ١۶ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی فصل پنجم: ادامه ی ترکیبات آلی (نام گذاری آلکان های شاخه دار و شروع نام گذاری آلکن های شاخه دار) صفحه ی ١٠: سؤالات ١٢، ١٧، ٢١، ٢٢ و ٢٣ تشخیص زنجیره ی اصلی و …

دانلود قسمت شانزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت شانزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۸٫۲۷ مگابایت)

دانلود قسمت شانزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۹٫۰۱ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (نام گذاری ترکیبات آلی) تدریس مبحث: نام گذاری آلکن های شاخه دار صفحات ١٠، ١٢ و ١٣ فصل پنجم

دانلود جزوه جلسه شانزدهم

 

جلسه ١٧ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) فصل اول: ادامه ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) صفحه ١٠: سوالات ٢٧ و ۴٠ و …

دانلود قسمت هفدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت هفدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۴٫۶۳ مگابایت)

دانلود قسمت هفدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۷٫۷۴ مگابایت)

فصل اول شیمی(٢): ساختار اتم (ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین) مباحث: عدد جرمی و ایزوتوپ ها + تست های موضوعی صفحات: ٩، ١٠، ١١، ٢٢ و ٢۴ فصل اول جزوه

دانلود جزوه جلسه هفدهم

 

جلسه ١٨ -> فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (قسمت اول) فصل سوم: ترکیب های یونی (قسمت اول) تدریس صفحات ٩ تا ١٢ از فصل سوم حل سوالات ٢٢، ٢٠، ١٨ و ٢۴ مباحث: انرژی شبکۀ بلور، انرژی آزادشده، انرژی شبکه ی NaCl، قدرت پیوند یونی، نقطه ی ذوب و جوش، نوشتن معادله ی انرژی شبکه و … تکلیف: از فصل ٢ صفحات ١ تا ١٠ و از فصل ۵ نیز الماس و گرافیت مطالعه شود.

دانلود قسمت هجدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت هجدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۴٫۸۸ مگابایت)

دانلود قسمت هجدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۸۱٫۱ مگابایت)

فصل سوم شیمی(٢): انرژی شبکه بلور مباحث: انرژی شبکه، انرژی آزادشده، انرژی شبکه NaCl، قدرت پیوند یونی نقطه ی ذوب و جوش، نوشتن معادله ی انرژی شبکه و … صفحات: ٩، ١٠، ١١ و ١٢ فصل سوم جزوه

دانلود جزوه جلسه هجدهم

 

جلسه ١٩ -> ادامۀ فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (قسمت دوم) فصل سوم: ادامه ی ترکیب های یونی (درصد جرمی یک عنصر در ترکیب) تدریس صفحات ١٣ تا ١۶ جزوه حل سوالات ٣٢، ٣٣ و ٣٩ از فصل سوم و سوال ۵٠ از صفحه ٢٧ فصل پنجم مباحث ذکر شده در کلاس: بنزوئیک اسید، اگزالیک اسید، بنزوآت، اگزالات، آلکیل آلکانوآت و سدیم بنزوآت تکلیف: صفحه ۴ سوال ٢۶ و صفحه ١۶ سوال ٣٨

دانلود قسمت نوزدهم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۹ گیگابایت)

دانلود قسمت نوزدهم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۲٫۲۹ مگابایت)

دانلود قسمت نوزدهم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۹٫۹ مگابایت)

فصل سوم و فصل پنجم شیمی(٢) فصل سوم شیمی(٢): ترکیب های یونی (درصد جرمی یک عنصر در ترکیب) صفحات ١٣، ١۴، ١۵ و ١۶ فصل سوم و فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی صفحه ٢٧ از فصل پنجم مباحث: بنزوئیک اسید، اگزالیک اسید، بنزوآت، اگزالات، آلکیل آلکانوآت، سدیم بنزوآت

دانلود جزوه جلسه نوزدهم

 

جلسه ٢٠ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس) فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس یا مدل الکترون نقطه ای) صفحات ١٩ تا ٢٢ جزوه: ساختار لوویس مبحث پیوند داتیو مباحث ذکر شده: تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت، پیوند داتیو (کووالانسی کوئوردینانسی) ساختار لوویس اسیدها، مثال ها: فسفریک اسید، کربنیک اسید، نیتریک اسید، کلرومتان، کلروفرم، سولفوریک اسید، جفت پیوندی، جفت ناپیوندی، قلمرو الکترونی و تعیین قلمرو الکترونی و …)

دانلود قسمت بیستم آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۱ گیگابایت)

دانلود قسمت بیستم آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۱٫۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت بیستم آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۷۹٫۸۸ مگابایت)

فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس) مباحث: ساختار لوویس (مدل الکترون نقطه ای)، پیوند داتیو (کووالانسی کوئودینانسی)، تعداد الکترون های لایه ی ظرفیت، ساختار لوویس اسیدها و … صفحات ١٩، ٢٠، ٢١ و ٢٢ فصل چهارم جزوه

دانلود جزوه جلسه بیستم

 

جلسه ٢١ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (ساختار لوویس) ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (ادامه ی ساختار لوویس) مباحث: لوویس یون ها، شکل هندسی مولکول، لوویس گوگرد تترافلوئورید، لوویس گوگرد هگزافلوئورید، لوویس سولفات، لوویس کربنات، لوویس فسفات بررسی آزمون شماره ۵

دانلود قسمت ۲۱ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۸۹٫۷۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۳٫۷۸ مگابایت)

فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوولانسی (ادامه ی ساختار لوویس) مباحث: شکل هندسی مولکول (جهت گیری سه بعدی یا آرایش هندسی مولکول ها) و بادکنک بازی و … صفحات: ٢٣، ٢۴ و ٢۵ فصل چهارم جزوه

دانلود جزوه جلسه ۲۱

 

جلسه ٢٢ -> ادامه ی فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی (مولکول قطبی و ناقطبی- نام گذاری ترکیب های ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (مولکول قطبی و ناقطبی- نام گذاری ترکیب های مولکولی) تدریس صفحات ١٣، ١۴، ٢۶ و ٢٧ جزوه مباحث: جزئی بار منفی، جزئی بار مثبت، تشخیص تستی مولکول قطبی و ناقطبی، تعیین عدد اکسایش از روی ساختار لوویس

دانلود قسمت ۲۲ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۸ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۹۰٫۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۴٫۶ مگابایت)

فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوولانسی (مورکول قطبی و ناقطبی) + نام گذاری ترکیب های مولکولی مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی، نیروهای بین مولکولی، مولکول قطبی و ناقطبی و مایع شدن گازها صفحات: ١٣، ١۴، ٢۶ و ٢٧ فصل چهارم جزوه

دانلود جزوه جلسه ۲۲

 

جلسه ٢٣ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی به روش عدد اکسایش + فرمول مولکولی، فرمول تجربی و فرمول ساختاری تعیین عدد اکسایش از روی فرمول شیمیایی

دانلود قسمت ۲۳ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۸ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۳٫۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۳٫۲۲ مگابایت)

فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (نام گذاری ترکیب های مولکولی به روش عدد اکسایش) مباحث: نام گذاری ترکیب های مولکولی و … صفحات: ١٣ و ١۴ فصل چهارم جزوه و فصل چهارم: ترکیب های کووالانسی (فرمول مولکولی / فرمول تجربی / فرمول ساختاری) مباحث: فرمول ساختاری گسترده، فرمول ساختاری و تست های موضوعی صفحات: ١۶، ١٧ و ١٨ فصل چهارم جزوه

دانلود جزوه جلسه ۲۳

 

جلسه ٢۴ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی ادامه ی تدریس فرمول مولکولی، فرمول تجربی و فرمول ساختاری + تعیین فرمول تجربی از شیمی(٣) حل تست شماره ٣٢، ٣٣، ٢٩، ٣١ و ٢۶ پلی کپی

دانلود قسمت ۲۴ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۲۳٫۹۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰٫۴۳ مگابایت)

شیمی(٢): تست های واکنش های شیمیایی و استوکیومتری این تست ها در کلاس، توسط دبیر حل شده

دانلود جزوه جلسه ۲۴

 

جلسه ٢۵ -> فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی حل تست های ٢٧ و ٢٨ پلی کپی (ادامه ی زنگ قبل) تدریس فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی، صفحات ١٣، ١۴، ١۵، ١۶ و ١٧ فصل دوم مباحث بررسی شده: شعاع اتمی، انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی

دانلود قسمت ۲۵ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۸ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش شیمی با کیفیت بالا (۱۳۰٫۳۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۱٫۹ مگابایت)

تست های واکنش های شیمیایی و استوکیومتری و فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی حل تست ٢٧ و ٢٨ توسط دبیر مباحث تدریس شده در جزوه: شعاع اتمی، انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی صفحات ١٣، ١۴، ١۵، ١۶ و ١٧ جزوه، فصل دوم (روندهای تناوبی

دانلود جزوه جلسه ۲۵

 

جلسه ٢۶ -> ادامه ی فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی تدریس صفحات ٧، ٨، ٩ و ١٠ از فصل دوم جزوه بررسی یدومتان، کلرومتان، دیبرمواتان، کلرواتان، واکنش هیدروژن دار شدن اتن، سانواتن، پلی سیانواتن، پروپن، پلی پروپن و وینیل کلرید

دانلود قسمت ۲۶ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۴٫۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی مباحث: آلکان ها، آلکن ها، آلکین ها، تست های موضوعی و … صفحات: ٧، ٨، ٩ و ١٠ فصل ۵ جزوه

دانلود جزوه جلسه ۲۶

 

جلسه ٢٧ -> ادامۀ فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی تدریس صفحات ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣ و ٢۴ جزوه حل تست های ١٧، ١٨، ١٩ و ..

دانلود قسمت ۲۷ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۰۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۸۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۳۸ مگابایت)

فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی صفحات ١٨، ١٩ و ٢٠ فصل دوم جزوه و صفحات ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣۴، ٣۵ و ٣۶ از فصل چهارم جزوه مبحث: تست های موضوعی

دانلود جزوه جلسه ۲۷

 

جلسه ٢٨ -> ادامۀ فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی (حل تست) حل تست های فصل دوم جزوه شیمی(٢) تست های شماره ٣٠ تا ۴٧

دانلود قسمت ۲۸ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۳ مگابایت)

ادامه ی فصل دوم شیمی(٢): روندهای تناوبی تست های ٣٠ تا ۴٧ صفحات: ٢٠، ٢١، ٢٢ و ٢۴ فصل دوم جزوه شیمی(٢)

دانلود جزوه جلسه ۲۸

 

جلسه ٢٩ -> ادامۀ فصل دوم و پنجم شیمی(٢): روندهای تناوبی- شیمی آلی حل تست آخر صفحه ٢۴ فصل دوم جزوه شیمی(٢) حل تست های صفحات ٢٢ تا ٢۶ فصل پنجم شیمی(٢)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

تست های فصل دوم شیمی(٢):روندهای تناوبی صفحات ١، ٢، ٣، ۴، ۵، ۶، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣ و ٢۴ جزوه فصل دوم شیمی(٢) و تست های فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی صفحات ٢٢، ٢٣، ٢۴، ٢۵ و ٢۶ فصل پنجم جزوه شیمی(٢)

دانلود جزوه جلسه ۲۹

 

جلسه ٣٠ ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی (حل تست) حل تست های صفحات ٢٧، ٢٨، ٢٩ و ٣٠ جزوه شیمی(٢) انواع پیوند بین مولکولی مـثل لوندون

دانلود قسمت ۳۰ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

تست های فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی صفحات ٢٧، ٢٨، ٢٩ و ٣٠ فصل پنجم جزوه شیمی(٢)

دانلود جزوه جلسه ۳۰

 

جلسه ٣١ -> ادامۀ فصل پنجم شیمی(٢): شیمی آلی ادامه ی فصل پنجم: شیمی آلی حل تست ۶١ تا ۶٨ صفحه ی ٣٠

دانلود قسمت ۳۱ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٢ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی ادامه ی فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کووالانسی حل تست های کنکور ٩۴ مباحث: پیوند کووالانسی، انواع پیوند، حل تست های آن

دانلود قسمت ۳۲ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ٣٣ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مبحاث: تشکیل پیوند کوالانسی و نیروهای بین مولکولی

دانلود قسمت ۳۳ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۳۸ مگابایت)

 

جلسه ٣۴ -> ادامۀ فصل چهارم شیمی(٢): ترکیب های کوالانسی ادامه ی فصل چهارم: ترکیب های کوالانسی مباحث: مقایسه ی نقطه ی جوش ترکیبات هیدروژن دار گروه های ١۴ تا ١٧ جدول تناوبی، هیبرید رزونانسی حل تست های فصل چهارم، صفحه ی ٢٩ تا پایان ۴۴

دانلود قسمت ۳۴ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۳ مگابایت)

 

جلسه ٣۵ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (موازنه) ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (موازنه) آموزش موازنه

دانلود قسمت ۳۵ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۹۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ٣۶ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (معادله نویسی) ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری (معادله نویسی) تدریس انواع واکنش های شیمیایی: سوختن، ترکیب(سنتز) و تجزیه

دانلود قسمت ۳۶ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۱۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۵ مگابایت)

 

جلسه ٣٧ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری تدریس مباحث: تجزیه و جابجایی یگانه و دوگانه

دانلود قسمت ۳۷ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٨ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل تست های کنکور سراسری

دانلود قسمت ۳۸ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ٣٩ -> فصل اول پیش: سینتیک فصل اول پیش: سینتیک شروع شیمی سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) صفحات ١٣ تا ٢٢ جزوه

دانلود قسمت ۳۹ آموزش شیمی با کیفیت عالی (۱٫۲۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش شیمی با کیفیت بالا ( ۱۲۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش شیمی با کیفیت متوسط (۵۰ مگابایت)

جزوه فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی شامل تست های موضوعی صفحات: ١٣ تا ٢٢

دانلود جزوه جلسه ۳۹

 

جلسه ۴٠ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک شروع شیمی سال چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) صفحات ١٣ تا ٢٢ جزوه

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۳۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت بالا ( ۱۳۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش با کیفیت متوسط (۵۳ مگابایت)

 

جلسه ۴١ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل سؤالات ٢۴، ٢۶، ٩ و ١۵ تست های کنکور و سؤالات ١٢ و ٢۵ تست های تکمیلی مباحث: سینتیک، سرعت واکنش، تغییر غلظت، تغییر مول، معادله ی واکنش، تجزیه، استوکیومتری واکنش، چگالی، حجم، جرم مولی، مول، هیپوکلریت، کلریت، کرات، پرکلرات، واکنش دهنده و فرآورده

دانلود قسمت ۴۱ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۷ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش با کیفیت بالا ( ۱۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ۴٢ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک حل مسائل ٢۵، ١٧ و ۵ تست های تکمیلی مباحث: سینتیک، سرعت واکنش، تغییر غلظت، تغییر مول، معادله ی واکنش و …

دانلود قسمت ۴۲ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش با کیفیت بالا ( ۱۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

 

جلسه ۴٣ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) صفحات ٢۶، ٢٧ و ٣١ کتاب برگزاری یک آزمون ده دقیقه ای و حل سؤالات آن در کلاس

دانلود قسمت ۴۳ آموزش با کیفیت عالی (۸۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش با کیفیت بالا (۹۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش با کیفیت متوسط (۳۶ مگابایت)

پلی کپی شیمی آزمون دو سوالی، که در کلاس برگزار شد.

دانلود جزوه جلسه ۴۳ شیمی

 

جلسه ۴۴ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (قانون سرعت) حل تست های تکمیلی قانون سرعت صفحات ٧٠، ٧١ و ٧٢ و صفحات ٢۶ تا ٣٣ کتاب، سؤالات کنکور و درس روز دوشنبه آزمون شیمی تکلیف: صفحه ٧٠، تست های ۵١، ۵٢، ۵٣، ۵۴، ۵۶، ۵٧، ۵٨، ۵٩، ۶٠، ۶١ و ۶٢

دانلود قسمت ۴۴ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۳۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش با کیفیت بالا (۱۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش با کیفیت متوسط (۵۴ مگابایت)

 

جلسه ۴۵ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک مباحث: نظریه های سینتیک، نظریه ی برخورد، نظریه ی حالت گذار(پیچیده ی فعال)، واکنش دهنده های گرماگیر و گرماده، آنتالپی تشکیل عناصر در حالت استاندارد و … حل سوال ۵١ از صفحه ی ٣٩ جزوه

دانلود قسمت ۴۵ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش با کیفیت بالا (۱۱۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش با کیفیت متوسط (۴۴ مگابایت)

 

جلسه ۴۶ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامه ی فصل اول پیش: سینتیک (حل تست های سینتیک شیمیایی) حل سؤالات ۵٢، ۵۴، ۵۵، ۶٠، ۶١، ۶٢ و ۶٨ از صفحات ٣٩ تا ۴٣ جزوه تکلیف: حل سوال ۵٣ از صفحه ی ٣٩ مباحث: پیچیده ی فعال به واکنش دهنده ها و پیچیده ی فعال به واکنش فرآورده ها

دانلود قسمت ۴۶ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش با کیفیت بالا (۱۰۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش با کیفیت متوسط (۴۴ مگابایت)

 

جلسه ۴٧ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک برگزاری آزمون سینتیک در کلاس و حل سوالات آن توسط دبیر

دانلود قسمت ۴۷ آموزش با کیفیت عالی (۴۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش با کیفیت بالا (۵۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش با کیفیت متوسط (۲۱ مگابایت)

پلی کپی آزمون شیمی سینتیک آقاجانی این آزمون شامل سه سوال است که در کلاس برگزار شد و دو سوال آن توسط دبیر حل شد.

دانلود جزوه جلسه ۴۷ شیمی

 

جلسه ۴٨ -> فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری مبحث: آموزش نکات استوکیومتری حل تست ٣١ جزوه

دانلود قسمت ۴۸ آموزش با کیفیت عالی (۳۴۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش با کیفیت بالا (۴۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

جزوه استوکیومتری واکنش آقاجانی جزوه مربوط به شیمی(٣) استوکیومتری واکنش و موازنه و واکنش های شیمیایی

دانلود جزوه جلسه ۴۸ شیمی

 

جلسه ۴٩ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل مسائل استوکیومتری، تست های ۴٧، ۵٢، ۶٩، ۶٢، ٨۶، ٩٣ و ۶٨ تکلیف: حل تست های (درصد خلوص) ٨٨، ٨٩، ٩٣، ٩۵، ٩٧ و ٩٨ تا ١٠۴ و تست های (استوکیومتری واکنش) ۴٧، ۴٨، ۴٩، ۵٠، ۶٢، ۵٢، ۵۶، ۵٧، ۵٨، ۶٠، ۶٢، ۶٨، ۶٩، ٧٠ و ٧۶ روز دوشنبه آزمون از مبحث سینتیک

دانلود قسمت ۴۹ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۹ گیگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش با کیفیت بالا (۱۳۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش با کیفیت متوسط (۵۱ مگابایت)

 

جلسه ۵٠ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل سوالات ٧۶، ٩٨، ١٠٨، ١٠۴ و ١١۵ جزوه این جلسه در جلسه ۴٩ قرار داده شده مباحث: استوکیومتری، موازنه، واکنش سوختن، واکنش تجزیه، واکنش ترکیب، واکنش جابجایی یگانه، واکنش جابجایی دوگانه، استوکیومتری واکنش، درصد خلوص، محدودکننده و اضافی، بازده درصدی، چگالی، جرم، شرایط استاندارد، مول و …

دانلود قسمت ۵۰ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش با کیفیت بالا (۱۰۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ۵١ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری مباحث: بازده درصدی واکنش، استوکیومتری، موازنه، واکنش سوختن، واکنش تجزیه، واکنش ترکیب، واکنش جابجایی یگانه، واکنش جابجایی دوگانه، استوکیومتری واکنش، درصد خلوص، محدودکننده و اضافی، بازده درصدی، چگالی، جرم، شرایط استاندارد، مول و … حل سوالات: ١۴١، ١٢۴، ١٢۶، ١٢٧ و ١٢٨

دانلود قسمت ۵۱ آموزش با کیفیت عالی (۸۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش با کیفیت بالا (۷۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش با کیفیت متوسط (۳۲ مگابایت)

 

جلسه ۵٢ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک حل تست های سینتیک، سوالات ٨ و …

دانلود قسمت ۵۲ آموزش با کیفیت عالی (۵۴۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش با کیفیت بالا (۵۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش با کیفیت متوسط (۲۱ مگابایت)

 

جلسه ۵٣ -> ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک حل تست های ١١، ٢٢، ٢۶، ٢٨، ٣٧ و ٣٨ از صفحه ۶٣ (تست تکمیلی)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۲۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش با کیفیت متوسط (۴۸ مگابایت)

 

جلسه ۵۴ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): حل تست های استوکیومتری ۵٧، ٧٣، ٧۴ و ۵٩

دانلود قسمت ۵۴ آموزش با کیفیت عالی (۹۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش با کیفیت بالا (۸۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش با کیفیت متوسط (۳۵ مگابایت)

 

جلسه ۵۵ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): حل تست های ٧٢ و ۴٧

دانلود قسمت ۵۵ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۹ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش با کیفیت بالا (۹۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش با کیفیت متوسط (۴۰ مگابایت)

 

جلسه ۵۶ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری ادامه ی فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل تست های ٩١، ٩٢، ١٠٣، ١٠۵، ١٠۶ و ١٢١ جزوه

دانلود قسمت ۵۶ آموزش با کیفیت عالی (۹۷۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش با کیفیت بالا (۸۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش با کیفیت متوسط (۳۴ مگابایت)

 

جلسه ۵٧ -> ادامۀ فصل اول شیمی(٣): استوکیومتری حل تست های آزمون سنجش مورخ هشتم آبان ١٣٩۴ سؤالات ١٧٠ تا ١٧۵ و تست های قلمچی ٢۴ مهر ١٣٩۴

دانلود قسمت ۵۷ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۲۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش با کیفیت بالا (۱۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش با کیفیت متوسط (۴۷ مگابایت)

 

جلسه ۵٨ -> فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی تدریس صفحات ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠۴ و ١٠۵ کتاب تکلیف: برای روز شنبه صفحه ۴۶ (شیمی و زندگی) مطالعه گردد.

دانلود قسمت ۵۸ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۳ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش با کیفیت متوسط (۴۹ مگابایت)

 

جلسه ۵٩ -> ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی تدریس صفحه ی ١٠۶ تست های کنکور سراسری صفحه ١١٧ حل تست های ١٨ و تکلیف: حل تست های ۵، ١٣، ١۶، ٢٢، ٢۴، ٢٧ و ٢٩ جلسه ی بعد آزمون از قسمت تعادل

دانلود قسمت ۵۹ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۱۶ گیگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش با کیفیت بالا (۱۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش با کیفیت متوسط (۴۹ مگابایت)

 

جلسه ۶٠ -> ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های ۴٠، ١١، ٣٠، ۴۴ و ٩ کتاب تست

دانلود قسمت ۶۰ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش با کیفیت بالا (۹۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ۶١ ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های ۴٠، ٢۵، ٢٨، ۴٢، ۴٣، ۴٨ و ٣٢ از صفحه ی ١٧١ کتاب تست در پایان کلاس یک آزمون برگزار شد که شامل سوال های شماره ١٢، ١۴، ١٩، ٢٣ و ٢۶ بود. مدت زمان حدود ۵٠ دقیقه-حل سوال ۴٠ از تست های دوپینگ. مطلوب مساله:ثابت تعادل-حل سوال٢۵ از تست های موضوعی(تجربی٨٨)مطلوب مساله ثابت تعادل بر حسب مولار-حل سوال ٢٨از تست های موضوعی(ریاضی٨٩)مطلوب مساله حجم ظرف واکنش-حل سوال ۴٢تست های موضوعی (تجربی٩١)مطلوب مساله ثابت تعادل-حل سوال ۴٣موضوعی (تجربی٩١)مطلوب مساله شمار تقریبی مولکول های co٢-حل سوال ۴٨موضوعی(تجربی٩٢)مطلوب مساله ثابت تعادل-حل سوال ٣٢موضوعی(تجربی٨٩خارج) تیپ. مطلوب مساله تعداد مول گاز اکسیژن در آغاز واکنش(شکل دار)

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۵ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت بالا (۹۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت متوسط (۳۸ مگابایت)

 

جلسه ۶٢ ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها مباحث: انواع غلظت، غلظت مولار، درصد جرمی و … تکلیف: از شماره ۶٩٢ تا ٧۶٧ صفحه ٨٣، شماره های زوج

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت عالی (۸۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت بالا (۷۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت متوسط (۲۹ مگابایت)

 

جلسه ۶٣ ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها حل سوالات ١، ٢٢، ٢۵، ١۶ و ٢٠ تکلیف: تست های شماره ی ٢، ٣، ۴، ۵، ٨، ١٣، ١٧، ١٩، ٢١، ٢٣، ٢۴، ٢۶، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٣٣ و ٣۶

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۴ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت بالا (۹۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ۶۴ ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های ٣۴، ۴١ و ٣۶ صفحه ی ١٢۶ حل تست های تکمیلی ٣١، ٢٨ و ۴٢ تکمیلی صفحه ١۶٩ مدت زمان حدود ۴۵ دقیقه _حل سوال ٣۴ از تست های موضوعی (سراسری ریاضی٩٠) مطلوب مساله مقدار بخار آب در مخلوط اولیه _حل سوال ۴١ از تست های موضوعی(ریاضی ٩١خارج) مطلوب مساله :مقدار اولیه ی بخار آب تکلیف:حل سوالاتی که مقدار اولیه را میخواند شامل سوالات :٧ و ١۵و٣٢و٣۴و٣٨و۴١ که ٣ تای آن ها توسط استاد حل شده اند _حل سوال ٣۶ از تست های موضوعی (سراسری تجربی٩٠) (شکل دار) مطلوب مساله:تعداد مول اکسیژن در مخلوط گازی _استاد یک تست میگویند تا دانش آموزان به کتاب اضافه کنند و آن را حل کنند (سوال مربوط به ٢ سال قبل آزمون قلم چی بود) _حل سوال٣١ از تست های دوپینگ مطلوب مساله:حجم ظرف _حل سوال ٢٨ از تست های دوپینگ (نمودار دارد) مطلوب مساله ثابت تعادل (سوال خوب!!)

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۲ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت بالا (۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ۶۵ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها فصل سوم شیمی(٣): محلول ها مبحث: انواع غلظت حل تست های ١۵، ١۴، ٣۶، ١٣، ٣٣ و ٣۴

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت عالی (۱٫۰۱ گیگابایت)

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت بالا (۹۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت متوسط (۳۷ مگابایت)

 

جلسه ۶۶ ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی صفحه ١٧٣ تست های ۵٣ و ۴٢ تدریس مبحث: تفسیر ثابت تعادل خارج قسمت واکنش (Q) تکلیف: صفحه ی ١١٨ سوالات ٨ و ١٠

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٧ ادامۀ فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل ٢ پیش: تعادل های شیمیایی حل مسائل ثابت تعادل تلفیقی با Q تست های ۵١، ۵٣، ۵۶ و ۶١ صفحه ی ١٣٢

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٨ ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی مباحث: عوامل مؤثر بر تعادل، اصل لوشاتلیه، اثر غلظت، اثر فشار، اثر دما و … حل سوال ٧٠ صفحات ١٣٧ تا ١۴٠

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ۶٩ ادامۀ فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی ادامه ی فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی حل تست های موضوعی: صفحه ی ١۵۴ تست ٧۶ و ١٠٣ صفحه ی ١٧۶ تست های تکمیلی ٧۴، ٧٢، ٨٨ و ٨٩ تست ٨١ در منزل حل شود هفته ی بعد آزمون کلاسی از مبحث تعادل گرفته می شود

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٠ ادامۀ فصل ٢ شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل ٢ شیمی(٣): ترمودینامیک مباحث: ظرفیت گرمایی، ظرفیت گرمایی ویژه و ظرفیت گرمایی مولی حل تست های ١٩ و …

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧١ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک مباحث: قانون اول ترمودینامیک، انجام واکنش در حجم ثابت و فشار ثابت، تعیین علامت ΔV و W از روی معادلۀ واکنش حل تست های ٣١، ٢۶، ١٣ و …

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٢ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک مباحث: برخی از آنتالپی های مهم (ΔH)، تعیین گرمای واکنش، آنتالپی استاندارد تشکیل، آنتالپی استاندارد سوختن، آنتالپی استاندارد تبخیر، آنتالپی استاندارد ذوب، آنتالپی استاندارد تصعید، آنتالپی پیوند، گرمای واکنش به روش مستقیم و غیرمستقیم، گرماسنج لیوانی و بمبی، تعیین گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی تشکیل مواد و … حل تست های ۶٩ و ٧۵

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٣ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک مبحث: ادامۀ تعیین گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی های تشکیل مواد، قانون هس حل تست های ۶٩، ۴٨، ۵۵، ۴٧ و ۴٣ تکلیف: حل تست های ۴٠، ۴٢، ۴٣، ۴۴، ۴۶، ۴٧، ۴٨، ۵٠، ۵٢، ۵٣، ۵۴، ۵٧، ۵٨، ۵٩، ۶٠، ۶١، ۶٣، ۶۴، ۶۶، ۶٧، ۶٨، ۶٩، ٧٠، ٧١، ٧٣، ٧۴ و ٧۵

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧۴ ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک پوشش مطالب باقیمانده از فصل اول مدت زمان ٠٠:۴۶:١٣ پوشش مطالب باقی مانده از سینتیک _واگذاری حل خود را بیازمایید ص ١٣ کتاب درسی به دانش آموزان و نوشتن معادله ی قانون سرعت (مربوط کربن مونواکسید و هموگلوبین )که دانش آموزان باید حفظ کنند.(منطبق با ص ٢۶ کتاب شیمی پیش ١ استاد) _تئوری از ص ٢٧ (مربوط به کربن مونواکسید) _حل سوال۴۴ از ص ٣٢ کتاب استاد (ریاضی٩٢خارج) مربوط به قانون سرعت _حل سوال ۵١ از تست های تکمیلی ص ٧٠ (مربوط به قانون سرعت در واکنشی بنیادی) _حل سوال ۵۴ از تست های تکمیلی ص ٧٠(مشابه سوال ۴۵ موضوعی (تجربی٩٣) ) _حل سوال ۴۵ موضوعی از ص ٣٢ کتاب شیمی پیش ١ استاد (تجربی٩٣ مربوط به معادله ی قانون سرعت) _حل سوال ۴۶ موضوعی از ص ٣٢ کتاب استاد (ریاضی٩٣ خارج)سوال آسون!! و( یادآوری ۴ کسر در خلال آن جهت تسریع بخشی به محاسبات) _سوال ۴٧ و ۴٩ تست های موضوعی مربوط به اسید و باز است و بعدا بررسی میشوند _حل سوال ۵٠ ص ٣٢ (تجربی٩۴) مربوط به قانون سرعت .تیپ _یاد آوری از روابط برای به دست آوردن سرعت و سرعت واکنش و رابطه ی ضرایب با سرعت و…… _حل سوال ٢٨ (ریاضی٩٣) از ص ٢١ (مربوط به سرعت متوسط واکنش و سوال شکل دار است!) _حل سوال ٣٠ (ریاضی٩٣ خارج) از ص ٢١ (مشابه سوال٢٨) _واگذاری حل سوال ٣٢ از ص ٢٢(ریاضی٩۴) به دانش آموزان

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧۵ ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک ادامۀ فصل اول شیمی پیش: سینتیک پوشش مطالب باقیمانده از فصل اول پوشش مطالب باقی مانده از سینتیک مدت زمان:٠٠:۵٢:١۵ _حل تست ٣٢ موضوعی ص٢٢ کتاب شیمی پیش١ استاد آقاجانی (ریاضی٩۴) مربوط به سرعت متوسط. تیپ _حل تست ٣١ موضوعی (تجربی٩٣ خارج) مشابه سوال ٣٢ موضوعی _حل سوال ٢٩ موضوعی ص ٢١ کتاب استاد (ریاضی ٩٣) تیپ استاد سوالی از عوامل موثر بر تعادل را میخوانند و از دانش آموزان میخواهند آن را حل کنند سپس خود به حل و تشریح آن میپردازند(سوال مربوط به آزمون٢٠ آذر قلم چی بود) _استاد به دانش آموزان توصیه میکنند که شیمی و زندگی (بخشی از سینتیک) را خودشان بخوانند که در جلسه ی بعد که استاد میخواهند آن را بررسی کنند آمادگی بیشتری داشته باشند (این مبحث ساده و تئوری است) _بررسی عوامل موثر بر سرعت واکنش منطبق با ص ٢٣ کتاب استاد وشامل پوشش پرسش و فکرکنید منطبق با ص ١٠ تا ١٢ کتاب درسی (تئوری) و بررسی و موشکافی کامل متن کتاب _حل سوال ٣٣ از تست های موضوعی از ٢۵ (ریاضی٨٧) مربوط به عوامل موثر بر سرعت

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧۶ ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک ادامۀ فصل اول پیش: سینتیک تدریس مباحث باقیماندۀ فصل اول

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت متوسط

جزوه- نمونه سؤالات کنکوری ترمودینامیک جزوه- نمونه سؤالات کنکوری ترمودینامیک (آقاجانی) شامل ٧۶ تست کنکوری

دانلود جزوه مرتبط

 

جلسه ٧٧ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک حل تست

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٧٨ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک مباحث: آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی- انرژی آزاد گیبس

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت متوسط

جزوه- نمونه تست های مبحث ترمودینامیک (آقای آقاجانی)

دانلود جزوه مرتبط

 

جلسه ٧٩ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک حل تست های این بخش

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٠ ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک ادامۀ فصل دوم شیمی(٣): ترمودینامیک حل تست های ۵١، ۵۵، ۶١، ٣٨ و …

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨١ ادامۀ فصل سوم شیمی(٣): محلول ها (قسمت اول)

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٢ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت اول) قسمت اول: سرگذشت اسیدها و بازها اسید آرینوس، باز آرینوس، اسید و باز برونستد

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت متوسط

جزوۀ فصل سوم پیش: اسیدها و بازها مباحث: قسمت اول: سرگذشت اسیدها و بازها قسمت دوم: قدرت اسیدها و بازها قسمت سوم: pH قسمت چهارم: اسیدها و بازهای آلی قسمت پنجم: آبکافت قسمت ششم: محلول های بافر قسمت هفتم: استدها و آمینواسیدها

دانلود جزوه مربوط

 

جلسه ٨٣ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت دوم) حل تست های قسمت اول: سرگذشت اسیدها و بازها اسید آرینوس، باز آرینوس، اسید و باز برونستد تدریس قسمت دوم: قدرت اسیدها و بازها

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت متوسط

جزوه (کتاب) شیمی بخش سوم: اسیدها و بازها

دانلود جزوه

 

جلسه ٨۴ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت سوم) ادامۀ قسمت دوم: قدرت اسیدها و بازها مباحث: فسفریک اسید، سولفوریک اسید، اسیدهای تک پروتون دار و چند پروتون دار، اسیدهای مزدوج، باز مزدوج و …

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨۵ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت چهارم) تدریس قسمت سوم: مسائل pH تکلیف: حل تست های ٢١، ٢۴، ٢۶، ٢٩، ٣٠ و ٣۶

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨۶ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت پنجم) قسمت چهارم: اسیدها و بازهای آلی مقایسۀ قدرت اسیدی در کربوکسیلیک اسیدها، اتانوئیک اسید، کلرو اتانوئیک اسید، دی کلرو اتانوئیک اسید، تری کلرو اتانوئیک اسید

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت متوسط

دانلود جزوه

 

جلسه ٨٧ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت ششم) قسمت چهارم: اسیدها و بازهای آلی مبحث: قدرت بازی آمین ها یک کوئیز کلاسی گرفته شد

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت متوسط

دانلود جزوه

 

جلسه ٨٨ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت هفتم) مبحث: قسمت پنجم: آبکافت نمک های اسیدی، بازی و خنثی اسید قوی + اسید ضعیف اسید قوی + باز ضعیف اسید ضعیف + باز ضعیف اسید ضعیف + باز ضعیف آنیون حاصل، محیط قلیایی، باز مزدوج و …

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٨٩ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت هشتم) حل مسائل pH مباحث: رقیق کردن اسیدهای قوی، غلیظ کردن اسیدهای قوی طبق گفتۀ دبیر، شنبۀ هفتۀ بعد، آزمون جامع گرفته خواهد شد.

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

جلسه ٩٠ ادامۀ فصل سوم پیش: اسید و باز (قسمت نهم) مباحث: استرها، نام گذاری استرها، فرمول عمومی استرها، الکیل آلکانوآت، متیل اتانوآت، تری گلیسیرید، متیل سالیسیلات، اتیل بوتانوآت، صابون و …

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

 

 

۳۷ دیدگاه ها

 1. آقا دمتون گرم از این همه زحمتی که کشیدید واقعا ارزشمنده!
  ممنوووون

 2. سلام مرسی از زحماتتون این سری از فیلم آموزشی کامل هست؟

  • سلام
   خواهش میکنیم 🙂
   تمامی قسمت های این سری آموزشی کاملا آمادست و ما داریم به مراتب روی سایت بارگذاری میکنیم. تا چند وقت دیگه انشالله تمامی قسمت ها در سایت قرار میگیره.
   موفق باشی

 3. سلام
  پارت های ۳و ۴ یکی هستن
  با هم فرقی ندارن
  پارت ۴ رو لطفا زود تر قرار بدید

 4. خسته نباشید
  میخواستم ببینم این آموزش مطابق با کتاب های قدیم هست یا کتاب هایی که جدیدا منتشر شده ؟

 5. سلام خسته نباشید،بخشید جزوه سال سوم و پیش رو نمیزارید؟؟؟؟

 6. سلام خسته نباشید،جزوه سال سوم رو نمیزارید؟؟؟

 7. سلام
  ممنون بابت فیلم های آموزشی بسیار عالیتون، زحماتتون قابل تقدیره
  خواهشی که دارم اگه امکانش هست فیلم های آموزشی دروس عمومی رو هم روی سایت قرار بدین

  • سلام
   خیییلیییی ممنون. نظر لطفته
   تو برنامه هامون هستش که فیلم های دروس عمومی رو هم به سایت اضافه کنیم. به زودی این کار انجام میشه

 8. با سلام
  یه پیشنهاد دارم که اگه براتون مقدوره خواهش میکنم اجراییش کنید
  یه کانال تلگرامی راه اندازی کنید که با یک برنامه منظم در هر یک از روزهای هفته یکی از اساتید بزرگوار حضور داشته باشند و مطابق مباحث تدریس شده تستهایی (پیش بینی کنکور ۹۶) قرار داده بشه و بعد از بازه زمانی تعیین شده به رفع اشکال بپردازند. فکر میکنم تو ارتقاء سطح اعضا خیلی موثر باشه
  ممنون

 9. سلام فصل اسید وباز شیمی چهارم رو هم میشه لطفا کاملش رو بذارین
  من خیلی فوری به اموزش این بخش نیاز دارم

 10. سلام سایت مدرسه ی صنعتی شریف تغییر کرده؟؟؟؟؟چرا سایتها برام باز نمیشه؟؟

 11. دکتر(آینده) ابوالفضل خواجه

  سلام مشاور عزیز.مرسی که هستی و پر انرژی هم هستی.من به صورت اتفاقی با سایتتون آشنا شدم ان شاءالله با فیلم های عالیتون میخوام برم تو دل کنکور۹۶ و قبولی صد در صد پزشکی.اگر لطف کنید مباحث جوری باشه که مثل تدریس و جمع بندی باشه واسه کنکور که حجم هامون برسه به همه.لطف بگیدکه مثلا درس هایی که میذارید چند قسمته و چند قسمت دیگه مونده.مرسی.

  • سلاااام
   ممنونیم ازت
   شما کنکوری عزیز هم با این نظرت به ما انرژی خییلیییی زیادی میدی
   مطمئنم اگر از تمام تلاشت استفاده کنی حتما حتما حتما به رشته مورد علاقت یعنی پزشکی میرسی و چند وقت دیگه اون لباس قشنگ پزشکی رو تنت میکنی 🙂
   چشم حتما نظراتت رو اعمال میکنیم و بهشون عمل میکنیم
   ممنون از نظرت
   موفق باشی

 12. سلام . خدا قوت.واقعا ازتون ممنونم سایتتون عالیه و ایشالله ب کمک شما امسال لباس سفیده ک وقتی بچه بودم ارزوم بود بپوشم و میپوشمش . خدارو شکر میکنم ک شما رو سر راهم گذاشت. مطمینم نه فقط دعای من بلکه دعای خیره خیلی از بچه ها مثل من تو این کار بی نظیرتون همراهتونه.الان ک عالی هستین امیدوااارم عالی ترررررر بشین و مووفق تررررررر. بی نظیرین ممنون از همتون…یا علی

  • سلاااام به شما همراه کنکوری عزیز
   همه مشاورای همراه کنکور رو با این پیامت خوشحال کردی و برای ادامه کار بهمون کلی انرژی دادی. ممنونیم ازت برای این لطفت. مطمئنیم حتمااااا حتماااااا باتوجه به روحیه و انگیزت و تلاشی که داری میکنی لباس سفید دوست داشتنی رو میپوشی و به آرزوت میرسی. شک نکن که اگر تمام تلاشت رو بکنی میتونی به این آرزو برسی. بازم ممنون از انرژی مثبتی که بهمون دادی. امیدواریم بعد کنکور خبر موفقیتت توی کنکور رو زیر همین پست به ما برسونی و خوشحالمون کنی.
   همیشه موفق باشی

 13. سلام
  خدا قوت
  لطفا اگه امکان داره جزوات جلسات ۳۰ به بعد رو به طور کامل قرار بدین و اگه براتون مقدوره کل جلسات رو به صورت یه جزوه جامع قرار بدین
  بازم ممنون بابت زحماتتون

  • سلام
   ممنون
   جزوه جلسات به صورت کامل قرار گرفته. هر جلسه ای که جزوه داشته ما جزوه هاش رو قرار دادیم. یه سری جلسات یا جزوه نداشتن و یا جزوه جلسات قبل مال اون جلسه هم بودن که عموما حالت دوم هستش. یعنی مثلا جزوه ای که تو قسمت x گذاشتیم برای جلسات x تا x+5 بوده.
   حتما به زودی همین کار رو میکنیم. ممنون از پیشنهاد خیلی خوبت
   ممنون نظر لطفته 🙂

 14. سلام خسته نباشید پس الکتروشیمی چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • سلام
   ممنون از لطفت
   الکتروشیمی از قسمت ۱۰۰ شروع میشه که ان شاالله این هفته شروع میکنیم به قراردادنش تو سایت.
   تا آخر این هفته یا اوایل هفته بعد تمامی قسمت های این سری آموزشی تو سایت قرار میگیره.

 15. سلام وخستهنباشید اولا باید تشکر ویژ ه ای کنم ازتون فقط میتونم دعاتون کنم و بگم به هر چی میخواهید برسید , قبلا پرسیدم ولی هر چی نگاه میکنم جزوات حلسه ۳۰به بعد رو نمیبینم ,درسته وفتید مثلا ممکنه جزوه جلسه ۳۰تا ۳۵هم باشه ولی مثلا جلسه ۳۳هست معلم میگه جزوتون ببینید فلان مسیله یا فلان شکل در صورتیکه تو اخرین جزوه نیست اصلا

 16. سلام خسته نباشید
  خیلی ممنون که همیشه هستین و با انرزی پاسخ میدین به سوالا
  انشالله ک همیشه هرکجا که هستین تنتون سالم باشه
  ببخشید یه سوال داشتم من تازه با سایتتون اشنا شدم و کنکوری ۹۶ هستم اگه این تدریسای استاد رو ببینم دیگه لزومی نداره هیچ کتاب کمک اموزشی رو بخونم من خودم مبتکران رو دارم ولی تو این تایمی که مونده خیلی وقت میگیره
  واسه همین کلا موندم چیکارکنم
  و اگه کامل اکتفا کنم به تدریسای استاد میتونم جواب خوبی بگیرم سرجلسه
  سوال بعدیم اینکه این ۹۰ جلسه ای که تدریس شدخ باید به ترتیب خونده بشه یا به ترتیب براساس فصلای کتاب درسی پیش بریم؟؟؟؟؟؟؟؟
  خیلی ممنون میشم که جواب بدین یه دنیا سپاس

  • سلام
   ممنون از لطفت
   مباحث به صورت کامل تو فیلم ها آموزش داده میشن و نیاز به کتاب کمک آموزشی جهت یادگیری نیست. فقط از تست های کتاب های کمک آموزشی باید استفاده کنین و نیازی به خوندن درسنامشون نیست به هیچ عنوان چون مباحث به صورت خیلی کامل و جامع تو فیلم ها تدریس میشه. پیشنهاد ما اینه که از فیلم برای یادگیری درس استفاده کنی و بعدش بری سراغ تست زدن که نتیجه خیلی خوبی میتونی بگیری با این کار.
   تعداد قسمت های این فیلم آموزشی ۱۰۹ قسمت هستش که ان شاالله تا یکی دو هفته دیگه به صورت کامل روی سایت قرار میگیره.
   انتخاب این که به چه صورت برین جلو به خودتون بستگی داره چون باید بررسی شه که تا الان چه چیزایی رو خوندین و برای ادامه کار برنامتون به چه صورت هستش. ولی با توجه به وقت باقی مونده تا کنکور اگر هدفمند و به صورت مبحثی بری جلو قطعا نتیجه بهتری میگیری.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code